ในการสร้างบ้านในแต่ละครั้ง แน่นอนว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้น เมื่อเราตัดสินใจที่จะสร้างบ้าน นั้น เราควรจะรู้ถึงข้อควรรู้ 5 ข้อ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน
 1. เลือกผู้รับเหมาที่เป็นบริษัท หรือเป็นสมาชิกธุรกิจสร้างบ้านที่เชื่อถือได้
  การเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ทางที่ดีควรเลือกผู้รับเหมาที่เป็นนิติบุคคล เพราะนิติบุคคลมักจะมีทีมงาน ทั้งวิศวกร สถาปนิก และทีมก่อสร้าง อีกทั้งหากเลือกผู้รับเหมาที่เป็นนิติบุคคลทำให้เราสามารถดูผลงานของบริษัทนั้น ๆ ได้ด้วย หรืออาจเลือกผู้รับเหมาที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพราะสมาชิกเหล่านี้จะมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกผู้รับเหมาเหล่านี้ก็อาจจะมีราคาแพงมากกว่าผู้รับเหมาทั่ว ๆ ไป แต่แน่นอนว่าก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเช่นกัน

 2. การทำสัญญาจ้างต้องทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเสมอ
  สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน ก็คือ การทำ "หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง" โดยจะต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ และการลงนามอย่างชัดเจนระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมา เพื่อไม่ให้มีปัญหาทั้งเรื่องของค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ หรือค่าความเสียหาย ความผิดพลาดต่าง ๆ ในภายหลัง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการคุยและตกลงรายละเอียดที่ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจให้เรียบร้อย

 3. ควรต้องมี Bill of Quantity เสมอ
  Bill of Quantity (BOQ) คือ บัญชีรวบรวมแสดงการปริมาณและค่าวัสดุ และค่าแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งเอกสารนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับเหมาก่อสร้างบ้านทั้งหลังที่มีมูลค่าสูง ซึ่งบัญชีนี้จะแสดงโดยแยกวัสดุออกเป็นหมวดแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ซึ่ง BOQ จะมีประโยชน์ คือ ใช้เป็นราคากลางเพื่อเปรียบเทียบราคาของผู้รับหมาแต่ละราย และสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบงาน และควบคุมราคาก่อสร้างบ้านได้อีกด้วย

 4. จ้างมืออาชีพมาช่วยในการตรวจรับบ้าน
  เมื่อเราเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง และสร้างบ้านเสร็จแล้ว หากมีเงินเหลือพอก็ควรจะเลือกจ้างบริษัทตรวจสอบบ้าน หรือวิศวกรที่ปรึกษาเข้ามาตรวจงานก่อสร้างก่อนรับบ้าน เพราะงานก่อสร้างก็เป็นงานวิชาชีพอย่างหนึ่ง ประกอบกับในบางจุดไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้น ท่านอาจใช้มืออาชีพเข้ามาช่วยตรวจสอบแบบบ้าน แบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ก่อนจะรับบ้านนั่นเอง

 5. ระยะเวลารับประกันต้องชัดเจน
  อีกสิ่งหนึ่งสำคัญในการเลือกผู้รับเหมา ก็คือ การประกันผลงาน ซึ่งส่วนใหญ่ระยะเวลาก็จะแตกต่างกันไปตามผู้รับเหมาแต่ละราย แต่ก็ควรจะมีการระบุระยะเวลาประกันให้ชัดเจนในสัญญาการจ้างเหมาก่อสร้าง เพราะหากหลังก่อสร้างเสร็จแล้วมีปัญหาภายในระยะเวลาประกัน ผู้รับเหมาก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม 5 ข้อควรรู้ที่แนะนำ ก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทราบถึงสิ่งสำคัญเบื้องต้นก่อนเลือกว่าจ้างผู้รับเหมานั่นเอง ยังไงก็ยังมีขั้นตอนอีกหลาย ๆ ขั้นตอนที่สำคัญ แต่การทราบถึง 5 ข้อนี้ก็จะเป็นการที่ช่วยท่านสกรีนผู้รับเหมาในเบื้องต้นได้นั่นเอง 